Informacije o projektu:

NAZIV PROJEKTA:

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42

NAZIV KORISNIKA: Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.

PARTNERI: Grad Trilj, Općina Otok i Općina Dicmo

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 247.484.875,00 HRK (s PDV-om)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 197.987.900,00 HRK (bez PDV-a)

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 132.887.023,53 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2019.-2023.

O projektu

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju
sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u
Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:
• AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, košute, Jabuka i Grab na podrucju Grada Trilja
• AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
• AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

Vodouslužno područje se prostire na ukupnoj površini od 776,3 km , a uključuje 340 km vodoopskrbne mreže i obuhvaća
potrošače (oko 14 000 priključaka , stupanj priključenosti oko 97%) na području
• Gradova Sinja (98% priključenost) i Trilja (94% priključenost),
• Općina Otok (93% priključenost), Dicmo (96% priključenost) i Hrvace (97% priključenost).

Na području aglomeracije Otok ne postoji izgrađen sustav odvodnje, dok na području aglomeracije Trilj postoji djelomično
izgrađen sustav odvodnje (većinom razdjelni) na području Grada Trilja

Radovi

U AGLOMERACIJI TRILJ:
• Izgradnja 37,9 km cjevovoda odvodnje
• Rekonstrukcija 1,5 km cjevovoda odvodnje
• Sanacija cca 128 m cjevovoda odvodnje i 31 okna

• Izgradnja 8 novih CS (crpnih stanica)
• Rekonstrukcija i zamjena opreme na 3 CS
• Izvedba novih 880 priključaka na sustav javne odvodnje
• Sanacija cca 5,3 km vodoopskrbnih cijevi
• Izgradnja 2,2 km vodoopskrbnog cjevovoda i pripadajuće hidrostanice
• Dogradnja vodospreme

U AGLOMERACIJI OTOK I AGLOMERACIJI DICMO:
• Izgradnja 34,2 km cjevovoda odvodnje
• Izgradnja 7 novih CS
• Izvedba novih 751 priključaka na sustav javne odvodnje
• Izgradnja 5 km vodoopskrbnog cjevovoda i 3 hidrostanice (naselje Sušci na području aglomeracije Dicmo)
• Rekonstrukcija glavnog vodoopskrbnog cjevovoda na potezu od 2,4 km, te sanacija 1 vodospreme
• Sanacija cca 3,4 km vodoopskrbnih cijevi

NADOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE:
• Nadogradnja na drugi stupanj pročišćavanja na kapacitet od 6 000 ES

Ciljevi projekta

CILJEVI VODOOPSKRBE
1. smanjenje gubitaka – gubici na vodoopskrbnoj mreži su do 50%, uzrokovani dijelom zbog starijih i vodopropusnih
dijelova mreže, te visokih tlakova u pojedinim dijelovima mreže
2. optimizacija rada sustava i modernizacija na pojedinim glavnim objektima (vodospreme), gdje je potrebno izvršiti
rekonstrukciju/sanaciju objekata i modernizaciju same opreme
3. proširenje mreže vodoopskrbe na dijelove naselja na uslužnom području koja nemaju riješenu vodoopskrbu

CILJEVI ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA
1. povećanje priključenosti
2. poboljšanje funkcionalnosti mreže
3. modernizacija i nadogradnja UPOV-a Trilj 2. stupnja pročišćavanja na kapacitet od 6 000 ES cime se ispunjava
usklađenje sa zahtjevima direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ)
4. zbrinjavanje mulja
5. kvaliteta upravljanja sustavom odvodnje

Struktura sustava upravljanja i kontrole

• Koordinacijsko tijelo / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
• Tijelo za ovjeravanje / Ministarstvo Financija
• Tijelo za reviziju / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA)
• Upravljačko tijelo / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije određeno
• Posredničko tijelo razine 1 / Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
• Posredničko tijelo razine 2 / Hrvatske vode
• Korisnik projekta i Naručitelja / Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.